Thursday, 5 April 2018

Inspire Award Manak Scheme - Apply Online

ઇન્સ્પાયર એવોર્ડ માનાક યોજના અંતર્ગત ઓન લાઇન વિદ્યાર્થી નોમિનેશનની પ્રક્રિયા 1 એપ્રિલથી શરૂ થયેલ છે. જેની છેલ્લી તા. 30 જૂન છે. તમામ શાળાઓ આપેલી વેબસાઇટ પરથી વિદ્યાર્થીઓની વિગતો સબમિટ કરી શકશે.
www.inspiareawards-dst.gov.in

No comments:

Post a Comment