Tuesday, 23 January 2018

Computer Awareness Training

તા.29 થી 31 દરમિયાન તાલીમ ભવન દ્વારા જિલ્લાના 4 તાલુકાની 25% શાળાઓ માટે કમ્પ્યૂટર અવેરનેસ તાલીમનું આયોજન કરેલ છે. જેના માટેના તાલુકા અનુસાર સ્થળ આ મુજબ રહેશે.
  • દહેગામ તાલુકો : IITE, સેક્ટર 15, ગાંધીનગર
  • ગાંધીનગર તાલુકો : કસ્તુરબા ગાંધી સ્ત્રી અધ્યાપન મંદિર, કોબા
  • કલોલ તાલુકો : ઉમિયા પી.ટી.સી. કોલેજ, કલોલ
  • માણસા તાલુકો : માણસા કન્યા શાળા 1

No comments:

Post a Comment